Komornik Wejherowo - Dawid Kunz

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Dawida Kunz mieści się w Wejherowie przy ul. Generała Józefa Hallera 5 lok. A.


Wszelkie pytania można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „kontakt” bądź telefonicznie.  Obszar działania tutejszego komornika określa zakładka „właściwość” .

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu zadań, komornik sądowy kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji, co oznacza m.in, iż jest on gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego bądź innego należy złożyć podpisany wniosek (przykładowe formularze do pobrania znajdują się w zakładce „ do pobrania) wraz z tytułem wykonawczym bądź innym dokumentem stanowiącym podstawę do podjęcia czynności. Zgodnie z art. 797 § 1 k.p.c. we wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i inny składa się Komornikowi w formie pisemnej albo ustnie do protokołu. Wniosek może również zostać złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki wniosek może złożyć sam wierzyciel lub jego pełnomocnik.W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Zgodnie z przywołaną ustawą Komornikom powierza się następujące zadania:
- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
- wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
- wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
- wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
- wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
Komornik, ponadto:

- na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139 ind.1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

-na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

- sporządza protokół stanu faktycznego;

- na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Wejherowo Dawid Kunz


Aktualne Licytacje

Czynności egzekucyjne prowadzone przez komornika wspierane są za pomocą następujących systemów zewnętrznych:

EPU Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd)

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala niezwłocznie skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji, a komornik niemal natychmiast może podjąć czynności w celu wyegzekwowania zasądzonych należności.

PUE-ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS

System umożliwiający pozyskanie przez komornika informacji na temat miejsca zatrudnienia dłużnika, otrzymywanych przez dłużnika świadczeń, jego aktualnych adresów zamieszkania oraz innych danych teleadresowych niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji. Odpowiedź na skierowane zapytanie zostaje udzielona po kilku dniach.

OGNIVO

System umożliwiający pozyskanie przez komornika informacji na temat miejsca zatrudnienia dłużnika, otrzymywanych przez dłużnika świadczeń, jego aktualnych adresów zamieszkania oraz innych danych teleadresowych niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji. Odpowiedź na skierowane zapytanie zostaje udzielona po kilku dniach.

Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

System pozwalający komornikowi na odnalezienie nieruchomości należących do dłużnika natychmiast po wysłaniu zapytania. W połączeniu z możliwością skierowania wniosku o wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego możliwe jest wszczęcie egzekucji z nieruchomości w celu wyegzekwowania roszczenia objętego tytułem wykonawczym.

CEPIK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Po skierowaniu zapytania system pozwala uzyskać informacje o pojazdach będących własnością lub współwłasnością dłużnika, danych adresowych właściciela, ważności polisy OC, pełnych danych ewentualnych współwłaścicieli oraz informacji o dacie zbycia pojazdu, od razu po skierowaniu stosownego zapytania.

SISP System Informacji REGON

Usługa pozwalająca na weryfikację danych numerycznych i adresowych dłużnika, minimalizująca ryzyko pomyłek co do osoby dłużnika oraz możliwością ustalenia danych niebędących wcześniej w posiadaniu wierzyciela, a wymiernie przyczyniających się do skutecznej egzekucji.

CEIDG Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Elektroniczny dostęp do Ewidencji Działalności Gospodarczej daje komornikowi sądowemu możliwość natychmiastowego uzyskania informacji na temat prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej, miejsc jej prowadzenia, jego numeru PESEL oraz rodzajów działalności gospodarczej przez dłużnika.

Rejestr Zastawów

Elektroniczne skierowanie zapytania do rejestru zastawów pozwala organowi egzekucyjnemu ustalić, czy na konkretnym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy oraz czy osoba dłużnika figuruje w rejestrze jako zastawca.